Clown with car

Clown with car

Clown sitting on a car.

h 30  cm